Consell escolar

Consell escolar.

Els centres docents privats concertats, a banda dels òrgans de govern i de coordinació que estableixi el seu reglament de règim interior, han de tenir també, com a mínim, el consell escolar del centre i el claustre de professors (com a òrgans col.legiats) i el/la director/a (com a òrgan unipersonal).

El consell escolar del centre és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres docents, amb funcions en l’àmbit de la programació general que amb caràcter anual elabori el centre, en el seguiment i l’avaluació de les seves activitats.

El consell escolar estarà constituït per:

 • El/la director/a del centre, que actuarà com a president/a del consell.
 • Tres representants del/de la titular del centre.
 • Quatre representants dels professors.
 • Quatre representants de les pares o tutors dels alumnes. D’entre els representants dels pàres, un serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes (AMPA) del centre més representativa d’acord amd el seu nombre d’associats, quan en el centre hi hagi aquest tipus d’entitat associativa.
 • Dos representants dels alumnes, a partir del primer cicle de l’ESO. No podran intervenir en els casos de designació i cessament del director.
 • Un/a representant del personal d’administració i serveis. En els centres específics d’educació especial el personal d’atenció educativa complementària es considerà inclos en el personal d’administració i serveis.
 • Un representant de l’Ajuntament.

Tenem dret a elegir i ser elegits representans del consell escolar els alumnes, els pares o tutors, els professors i el personal d’administració i serveis inclosos en el cens electoral. El reglament de règim interior determinarà el procediment d’elecció dels membres del consell escolar del centre, amb respecte als principis de participacióp democrática de la comunitat escolar del centre i el secret de vot.

La condició de membre electe/a del consell escolar del centre s’adquireix per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants dels professors, dels pares d’alumnes i dels alumnes, sens perjudici que es cobreixin d’inmediat les vacants que es produeixin. El reglament de règim interior del centre establirà el procediment per a la renovació dels membres del consell escolar. Periòdicament el Departament d’Educació i Universitats obrirà convocatòries per a la renovació dels membres dels consells escolars dels centres concertats.

Estraescolar

HORARIS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES CURS ESCOLAR 2008-2009
Educació Infantil
Inic. a l’Esport Dimarts i Dijous de 5 a 6
Futbol Sala P5 Dilluns i Dijous de 5 a 6
Anglès Dilluns i Dimecres de 5 a 6
Aeròbic P5 Dimecres i Divendres de 5 a 6
Cicle Inicial de Primària
Futbol Sala Dilluns i Dimecres de 5 a 6
Aeròbic Dimecres i Divendres de 5 a 6
Minibàsquet Dimecres i Divendres de 5 a 6
Taekwondo Dimecres i Divendres de 5 a 6
Anglès Dimarts i Dijous de 5 a 6
Cicle Mitjà de Primària
Futbol Sala Dimecres i Divendres de 5 a 6
Aeròbic Dimarts i Dimecres de 5 a 6
Minibàsquet Dimecres i Divendres de 5 a 6
Taekwondo Dimecres i Divendres de 5 a 6
Cicle Superior de Primària
Futbol Sala Dimarts i Dijous de 5 a 6
Aeròbic Dimarts i Divendres de 5 a 6
Minibàsquet Dimecres i Divendres de 5 a 6
Taekwondo Dimecres i Divendres de 5 a 6

1r Cicle d’ESO

Futbol Sala Dimarts i Dijous de 6 a 7
Aeròbic Dimarts i Dimecres de 5 a 6
Taekwondo Dimecres i Divendres de 5 a 6

2n Cicle d’ESO

Futbol Sala Dimecres i Divendres de 6 a 7
Aeròbic Dimarts i Dimecres de 5 a 6
Taekwondo Dimecres i Divendres de 5 a 6

Curs 2007 2008

 • La castanyada
 • La Festa del Caga Tió per al nens de Parvulari
 • Festa dels Reis i el Festival de Nadal
 • Representació dels Pastorets
 • Loteria de Nadal per recollir fonds i Sorteig Wii
 • Calçotada (270 persones)
 • Aportació econòmica per al viatge de final de curs de 4rt d’ESO
 • Subvenció Revista FEAC ( Familia Escola Acció Compartida)
 • Organització i gestió de les activitats esportives extra escolars
 • Renovació de 2 PC complers + Impresora
 • Programa de Tècniques d’estudi per a 1r i 2n de Cicle Sup. i 1r ESO
 • Estada a Andorra
 • Trobada Internacional d’AMPAS – Tortosa
 • Colònies Poblet
 • I Concurs Matemàtiques i Redacció – Maria Rosa Molas
 • Graduació P5
 • Jornades Esportives
 • Entrega Premis I Concurs Matemàtiques i Redacció – Maria Rosa Molas

 

Curs 2006 2007

 • La castanyada
 • La Festa del Caga Tió per al nens de Parvulari
 • Festa dels Reis i el Festival de Nadal
 • Representació dels Pastorets
 • Loteria de Nadal per recollir fonds
 • Festa de les Comunions
 • Jornades Esportives
 • Orles i birrets de la festa de P5
 • Orles de 4rt d’ESO
 • Aportació econòmica per al viatge de final de curs de 4rt d’ESO
 • Festa de comiat als alumnes de 4rt d’ESO
 • Col.laboració amb l’ONG Delwende i subvenció autobus viatge aniversari
 • Organització i gestió de les activitats esportives extra escolars
 • Feste de fi de curs, lliurament d’orles al parvulari per canvi de cicle
 • Sortida a Tarragona de 3 CM
 • Renovació de 20 pantalles TFT per a PC
 • Equipament de so del saló d’actes
 • Material didactic per al cicle inicial
 • Jocs de Pati per Preescolar
 • Programa de Tècniques d’estudi per a 1r i 2n de Cicle Sup. i 1r ESO
 • Lliurament d’equipament esportiu per els participants de l’esport
 • Renovació d’equipament de pistes (pintura, porteries,tableros.)
 • Trobada biennal d’AMPAS dels Col.legis de la Consolació

Què és l’ampa?

Què és l’AMPA?

És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Centre Maria Rosa Molas, legalment constituïda i de la que formen part la totalitat dels pares d’alumnes o tutors legals que ho desitgen.

L’AMPA està regida per una Junta Directiva que, de manera voluntària, efectua un conjunt de tasques necessàries pel funcionament de l’escola. Aquesta Junta és elegida i aprovada en Assemblea General.

Com funciona?

L’AMPA, es reuneix, com a mínim, un cop a l’any mitjançant l’Assemblea General, que es convocada pel President de l’AMPA. En aquesta es prenen acords, s’avalua la gestió i es renoven els càrrecs de la Junta Directiva.

Què fem?

 • Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.
 • Participem en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
 • Facilitem el contacte i el diàleg entre les famílies del Centre. Ens podeu demanar o adreçar qualsevol informació o suggeriment.
 • Subvencionem cada any la compra de material didàctic i escolar, que el profesorat creu necessari.
 • Els components de la Junta representem al conjunt de mares i pares davant l’Administració, per prendre decisions o per lliutar per la millora de l’educació dels nostres fills.
 • Organitzem activitats extraescolars, participem i col.laborem en l’organització de les festes del Centre

La tasca de l’Ampa es centra en l’organització de tota l’activitat complementària a la pròpiament educativa que efectua l’equip docent de l’escola per donar a totes les famílies tot un seguit de recursos i serveis afegits. És una tasca gens fàcil i que requereix de l’esforç personal i la dedicació de moltes persones que desinteressadament s’hi involucren. L’organització de l’activitat extraescolar, l’organització de festes, sortides, etc, son tasques que no serien possibles sense la col·laboració de molta gent.

Objectius:

 • Recolzar als pares i mares d’alumnes en tot alló que tinguí relació amb la educació dels seus fills.
 • Promoure i fomentar la participació de pares, mares i alumnes en totes les activitats que es realitzin.
 • Facilitar i ser el vehicle de comunicació amb l’escola.